Par projektu

Bērni ir viena no neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, kuriem slimnīcas pieredze ir ļoti emocionāls brīdis, tomēr līdz šim pediatrijas pacientiem nav bijusi iespēja paust savu viedokli par slimnīcā saņemto aprūpi.

Projekta VoiCEs mērķis ir stiprināt mazo pacientu iesaisti aprūpes kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanā bērnu slimnīcās, ņemot vērā viņu domas par bērniem draudzīgu stacionāro aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu. Projekts ietvers PREM platformas izveidi, ieviešanu un novērtēšanu. Tas ir rīks, ar kura palīdzību pacients var ziņot par savu pieredzi, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus.

Vispārīga informācija

Bērni ir viena no neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, kuri, paužot savu viedokli, pieredzi vai vēlmes, nereti ir neizdevīgā stāvoklī. Kā minēts rokasgrāmatā par cilvēktiesību izglītību jauniešiem, „bērnam ir tiesības brīvi paust savu viedokli visos jautājumos, kas viņu skar, un šādam viedoklim ir jāpievērš pienācīga uzmanība”.
Eiropā ir pielikusi lielas pūles, lai stiprinātu “bērna tiesības tikt uzklausītam” (Bērnu tiesību komiteja, 2009.: Vispārējais komentārs Nr. 12).

Vajadzību novērtējums

Tā kā hospitalizācija bērniem ir emocionāls brīdis, ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību neaizsargātiem bērniem un jauniešiem. Šis projekts ir vērsts uz viņu iedrošināšanu paust savu viedokli par saņemto veselības aprūpi.
Šobrīd ir veikti jau vairāki eksperimentāli un šķērsgriezuma pētījumi ar mērķi izpētīt bērnu uztveri hospitalizācijas laikā (Runeson et al 2002; Coyne 2006; Pelander et al 2010; Lambert et al 2013).

Mērķauditorija

Projekta mērķa grupa ir pediatrijas pacienti vecumā no 0 līdz 17 gadiem, kuri saņem stacionāro aprūpi kādā no četrām projektā iesaistītajām slimnīcām (Latvijā – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā). Hospitalizācijas pieredze jau tā neaizsargātos bērnus var padarīt vēl neaizsargātākus, jo parasti bērniem nav iespējas izteikt viedokli par saņemto veselības aprūpi, kamēr ārstiem lēmumi būtu jāpieņem, balstoties uz bērnu vēlmēm un uzskatiem.

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot un ieviest tādu sistēmu, kas nodrošinātu, lai hospitalizētie bērni tiktu iesaistīti veselības aprūpes procesā un varētu izteikt savu viedokli. Tas palīdzētu noteikt tos aprūpes aspektus bērnu slimnīcā, kurus, pēc viņu domām, būtu jāuzlabo.

Projekta sagaidāmie rezultāti un ietekme

Projekts veicinās bērnu līdzdalību hospitalizācijas laikā saņemtās veselības aprūpes kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanā. Tas tiks īstenots četrās bērnu slimnīcās Latvijā, Itālijā, Somijā un Nīderlandē, kurās tiks ieviesta PREM platforma un ieplānoti kvalitātes uzlabošanas pasākumi.

Vietējā līmenī viens no sagaidāmajiem rezultātiem ir slimnīcas personāla un ārējo ieinteresēto pušu plašāka izpratne par to, cik svarīgi ir uzklausīt bērnu kā pacientu viedokli. Tas ļautu nodrošināt kvalitatīvāku veselības aprūpi un labāku hospitalizācijas pieredzi kopumā.

Atsauces

 • Bastemeijer CM, Boosman H,… & Hazelzet JA (2019). Patient experiences: a systematic review of quality improvement interventions in a hospital setting. Patient related outcome measures, 10, 157-69.
 • Coyne I (2006). Children’s experiences of hospitalization. Journal of child health care, 10(4), 326-36.
 • Corazza I, Gilmore KJ, Bonciani M, & De Rosis S (2019, September). Building big data from experience: a new model for prems collection and utilisation. In BMC Israel Journal of Health Policy Research. 8(1).
 • De Rosis S, Cerasuolo D, Nuti S (2020). Using patient-reported measures to drive change in healthcare: the experience of the digital, continuous and systematic PREMs Observatory in Italy. BMC Health Services Research.
 • Karisalmi N, Kaipio J, Lahdenne P (2018). Improving patient experience in a Children’s hospital: New digital services for children and their families. Stud Health Technol Inform 2018; 247:935-9.
 • Latour JM, Duivenvoorden HJ, .. & Hazelzet JA & EMPATHIC Study Group (2013). The shortened EMpowerment of PArents in THe Intensive Care 30 questionnaire adequately measured parent satisfaction in pediatric intensive care units. Journal of clinical epidemiology, 66(9), 1045-1050.
 • Latour JM, van Goudoever JB,… & Hazelzet JA (2011). Construction and psychometric testing of the EMPATHIC questionnaire measuring parent satisfaction in the pediatric intensive care unit. Intensive care medicine, 37(2), 310-8.
 • Pelander T, & Leino-Kilpi H (2010). Children’s best and worst experiences during hospitalisation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 726-33.
 • Runeson I, Hallström I,… & Hermerén G (2002). Children’s needs during hospitalization: An observational study of hospitalized boys. International journal of nursing practice, 8(3), 158-66.
 • UN Committee on the Rights of the Child (2009). General comment No.12: The right of the child to be heard. CRC/C/GC/12
 • WHO Regional Office for Europe (2015). Hospital care for children: quality assessment and improvement tool
 • WHO Regional Office for Europe (2017). Children’s rights in hospital – Rapid-assessment checklists

Sazinieties ar mums!

Projektu VoiCEs līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam (Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Copyright 2021 | Projekts VoiCEs