Hankkeen kuvaus

Lapsen sairaalassaolo on merkittävä tapahtuma lapselle ja hänen perheelleen. Vieraassa ympäristössä ja tilanteessa lapsi voi kokea olevansa haavoittuvassa asemassa, jos hänen ajatuksiaan ei kuulla tai huomioida riittävästi. Tällä hetkellä ei ole käytössä lapsipotilaille kohdennettua systemaattista potilaspalautejärjestelmää, jolla mitattaisiin heidän kokemuksiaan sairaalahoidon aikana.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten osallistumista lastensairaanhoidon laadun arviointiin ja parantamiseen siten, että lasten mielipiteet lapsiystävällisen hoidon toteutumisesta tulevat esille ja huomioiduksi. Tämän saavuttamiseksi hankkeessa suunnitellaan lapsipotilaiden sairaanhoidon kokemuksia mittaava kysely (PREM). Hankkeeseen kuuluu kyselyn suunnittelu, käyttöönotto ja arviointi.

Tausta

Lapsella tulee olla erityinen asema yhteiskunnassa ja heille tulee taata mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja toiveitaan. Lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan, “”lapsella on oikeus ilmaista vapaasti näkemyksiään kaikista häntä koskevista asioista ja lapsen näkemykset on otettava huomioon lapseen liittyvässä päätöksenteossa.”” Useat toimijat Euroopassa ovat tehneet työtä tämän vahvistamiseksi. (Lapsen oikeuksien komitea, 2009: Yleiskommentti nro 12, Lapsen oikeus tulla kuulluksi).

Lapsipotilaan tarpeiden huomiointi

Lapsen sairaalassaolo on merkittävä tapahtuma lapselle ja perheelleen. Lapsen ikä ja kehitystaso vaikuttavat yksilöllisesti hänen kokemukseensa sairaalahoidosta, minkä vuoksi kokemukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tässä hankkeessa nostetaan esille lasten ja nuorten kokemuksia sairaalahoidosta. Aiheesta on tehty myös aiempaa tutkimusta (Runeson ym. 2002; Coyne 2006; Pelander ym. 2010; Labert ym. 2013.

Kohderyhmä

Tämän hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki 0–17-vuotiaat potilaat, jotka saavat hoitoa hankkeen sairaaloissa. Lapsen sairaalassaolo on merkittävä tapahtuma lapselle ja hänen perheelleen. Vieraassa ympäristössä ja tilanteessa lapsi voi kokea olevansa haavoittuvassa asemassa, jos hänen ajatuksiaan ei kuulla tai huomioida riittävästi. Tällä hetkellä käytössä ei ole lapsipotilaille kohdennettua systemaattista potilaspalautejärjestelmää, jolla mitattaisiin heidän kokemuksiaan sairaalahoidon aikana. Lapsen mielipide ja kokemukset olisi kuitenkin otettava huomioon häneen liittyvässä päätöksenteossa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa lasten mahdollisuutta antaa palautetta ja ilmaista kokemuksiaan sairaalahoidosta. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että lasten kokemukset ohjaavat hoidon kehittämistä vuodeosastoilla.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen avulla edistetään lasten osallistumista terveydenhuollon laadun arviointiin ja parantamiseen sairaalahoidon aikana. PREM-potilaspalautekysely toteutetaan hankkeen neljässä lastensairaalassa. Lisäksi hankkeesta saatavan vertailutiedon avulla sairaalat saavat työkaluja laadun parantamiseen. Hanke laajentaa paikallisella tasolla sairaalahenkilökunnan ja sidosryhmien tietoisuutta lapsen sairaalakokemuksen merkityksestä.

Referenssit

 • Bastemeijer CM, Boosman H,… & Hazelzet JA (2019). Patient experiences: a systematic review of quality improvement interventions in a hospital setting. Patient related outcome measures, 10, 157-69.
 • Coyne I (2006). Children’s experiences of hospitalization. Journal of child health care, 10(4), 326-36.
 • Corazza I, Gilmore KJ, Bonciani M, & De Rosis S (2019, September). Building big data from experience: a new model for prems collection and utilisation. In BMC Israel Journal of Health Policy Research. 8(1).
 • De Rosis S, Cerasuolo D, Nuti S (2020). Using patient-reported measures to drive change in healthcare: the experience of the digital, continuous and systematic PREMs Observatory in Italy. BMC Health Services Research.
 • Karisalmi N, Kaipio J, Lahdenne P (2018). Improving patient experience in a Children’s hospital: New digital services for children and their families. Stud Health Technol Inform 2018; 247:935-9.
 • Latour JM, Duivenvoorden HJ, .. & Hazelzet JA & EMPATHIC Study Group (2013). The shortened EMpowerment of PArents in THe Intensive Care 30 questionnaire adequately measured parent satisfaction in pediatric intensive care units. Journal of clinical epidemiology, 66(9), 1045-1050.
 • Latour JM, van Goudoever JB,… & Hazelzet JA (2011). Construction and psychometric testing of the EMPATHIC questionnaire measuring parent satisfaction in the pediatric intensive care unit. Intensive care medicine, 37(2), 310-8.
 • Pelander T, & Leino-Kilpi H (2010). Children’s best and worst experiences during hospitalisation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 726-33.
 • Runeson I, Hallström I,… & Hermerén G (2002). Children’s needs during hospitalization: An observational study of hospitalized boys. International journal of nursing practice, 8(3), 158-66.
 • UN Committee on the Rights of the Child (2009). General comment No.12: The right of the child to be heard. CRC/C/GC/12
 • WHO Regional Office for Europe (2015). Hospital care for children: quality assessment and improvement tool
 • WHO Regional Office for Europe (2017). Children’s rights in hospital – Rapid-assessment checklists

Ollaan yhteydessä

VoiCEs-hanke on EU:n rahoittama ja kuuluu EU:n Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmaan (2014–2020) (REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Copyright 2021 | VoiCEs-hanke